Cite
CKI 43 — Shahdaur inscription of Śivarakshita