Collection Schøyen Maintainer Published
Contents EĀBm Parallels Scribes BamS01, BamS02
Frame Fragment 2 Other ID
Type Date Basis for date
Medium Palm leaf Findspot Bamyan, Bamyan, Afghanistan Last known location
Dimensions (cm) Lines (r) Lines (v)
Editions Jantrasrisalai+ 2016, 1–113 Other refs.
Comments Updated for Jantrasrisalai, Lenz, Lin & Salomon 2016 (SB, 20170712).

Fragments of an Ekottarikāgama Manuscript in Gāndhārī
1-1

r1. (* . . . prati)///[v]‍(*e)dhae saṃvartati ◦ ayaṃ ucati anuspati[tha]‐​

r2. (*naṃ . . . ) /// [i]śa bhikṣu svado ceva abhikramati svado

r3. (* . . . ida)///[m ava]ci yava abhinadi ◦ ❉ 4 ∈

v1. (* . . . ayusma)///[da Maha]mogalyanena ◦ Mahakaṣyavena a[ya]‐​

v2. (*smada . . . pac̄abha)///ta peṃḍacarapratikraṃta Kariramaṃḍala‐​

v3. (*maḍe . . . saṃ)///[ni]patito sospi1 ti therana bhikṣuna dharma‐​

v4. (*vinayakatha . . . ) /// ? anmagamehi therana bhikṣuna dharmavin[a]‐​

1-2

r1. (*yakatha . . . )

2

r1. /// ? [bha]gava[to] ///

r2. (* . . . a)///(*y)‍[usma]do Mahamogalya///(*nasya . . . )

r3. /// [samagena] Tiṣ[o] na[ma] ///

v1. /// [Tiṣyo ti saṃñanati] ///

v2. /// a[gamanadae] ◦ [yava]2 ///

v3. /// (*T)‍[i]ṣo ◦ Brahma [s]. ? ///

3

r1. /// vitarka samudacaṣe saryadhiva yava vihisavitarka piyalo so [a]. ///

r2. (* . . . paca dha)///me paripagaye savartadi kadare paca iśa Mekhiya bhikṣu kalyanami///(*tro . . . )

r3. /// savartati aryakatehi śilehi bhavananuyogam anuyuto viha[ra]///(*ti . . . )

v1. (* . . . samasisa)///vartaniyena aparipagaya Mekhiya cetovimutie prañavi[mu]///(*tie . . . )

v2. (* . . . ce)///(*t)‍[o]viparanasapreyo saryadhiva apichakasa satuṭhakaso pra[t]i[vi]///(*vegakasa . . . )

v3. (* . . . vimutiña)///nadarśanakatha tatharupae katha[e] labhi bhavati niyamalabhi [a]///(*kichalabhi . . . )

4

r1. /// ya ya nu aya avaso na nu3 aya [dukha h]‍(*i) ///

r2. (* . . . anato a)///gaśa ti agaśacayadano va[sa]///(*paja . . . )

r3. (* . . . aü)///[sa] ta imena pa[r]yagena (*v)‍[e]///(*didavya . . . )

v1. (* . . . pi)///[ya]la yava sukha nirvano i ///

v2. (* . . . bha)///[ga]vato dukha hi aüsa ta i///(*mena paryagena . . . )

v3. (* . . . vihara)///[to] akicañaya[dana]sahaga[to sa]///(*ñamanasigara . . . )

5

r1. /// .[o] .[rohi] rupo [akhadi]da ti ? ///

r2. /// ? [y].[ni] tu imani tvina ? ? ///

r3. /// ? ? ///

v2. (* . . . ye)///[hi n]imite[hi] yehi [u]///(*deśehi . . . )

v3. (* . . . na ase)///[va]ti na bhaveti na bahuli[ka]///(*roti . . . )

6

r1. /// [d].no ase aropayitva yena bha///(*gava . . . )

r2. /// ? ṣi añatirthigehi parivraja///(*gehi . . . )

v2. (* . . . na a)///[bhi]nadi na pratikrośi anabhina[di]‍(*t)v[a] ///

v3. (* . . . vyagari)///ṣyati tasya nu dhariṣyama a[s]. ///

7

r1. /// [va] samya[ca]r[ya va idam avac]‍(*i) ///

r2. (* . . . bhi)///[kṣu bha]gavada pracaśroṣi bhagava na [i]///(*do . . . )

r3. (* . . . prañaya)///[t]i yapracaga bhavatriṣ̄na bhavatriṣ̄a [bh]‍(*i)///(*kṣava . . . )

v1. (* . . . na) /// anaharo ko ya aharo bhavatriṣ̄naya [a]///(*vija . . . )

v2. (* . . . pa)///[ca] aho nivarana saharo va[d]emi [na a]///(*naharo . . . )

v3. /// (*k)‍[o] ya ahar(*o) [tina d]‍(*u)‍[carida]///(*na . . . )

8-1

r2. (* . . . ki)///masivatea4 kipramukha kiutara kisara ki[pa]ryavasana sarva dh[a]rm[a]5 [e]///(*va . . . )

r3. (* . . . dha)///r(*ma no bha)‍[gavatanetiya] bhagavatapratisaran[a]6 [sadh]‍(*u) [bha]‍(*t)‍[e]7 ///

v1. (* . . . mana)///[s]‍(*ika)‍[r]‍(*o)‍[sa bhaṣiṣyama] eva bhata [t]‍(*e) [bh]‍(*i)///(*kṣu . . . )

v2. (* . . . sa)///[r]‍(*va) dharma piyalo yava kiparyavasana [sa]rva dharma eva proṭhaya tusme [aña]///(*tirthigana . . . )

8-2

r2. (* . . . cha)///[da]mulaga aüsa ho [sa]///(*rva dharma . . . pha)///[rśa]sa[mu]///(*daya . . . )

r3. /// [p]‍(*r)‍[añu]tara8 s[a]///(*rva dharma . . . nirvanaparyava)///[sa]na sarva dharma /// . . . /// tasmad a///(*usa . . . )

v1. (* . . . ani)///[ca]sañapa[ric]‍(*i)///(*to9 . . . aśu)///[bha]sañapari[c]‍(*i)///(*to10 . . . ) /// cito ? ///11

v2. (* . . . tasañaparici)///to logasya sabha[va] /// (*ca vibhava ca ñatva . . . ) /// [pa]rici[t]‍(*o) ///

9-1

r1. /// [na]ha bhate janami kidriṭhiyo bhagava na heva12 tva grihapati janasi kidriṭhigo śramaṇo Go[da]mo atha kidriṭhigosya13 bh[i]kṣu///(*sagho . . . )

r2. (* . . . naha bhate janami ki)///driṭhigo bhikṣusagho na hi14 tva gahapa[ti] janasi kidriṭhigo śramano Godamo napi janasi kidriṭhigas[y]a15 bhikṣusagho atha ki[dri]///(*ṭhigosi16 tva . . . )

v2. (* . . . bhoti ca na ca bhoti tadaga)///to para marano17 bhoti na ca bhoti na nu bhoti tadagato para marana18 idam eva sa[co] mokham a[ño] eva[dri]ṭhi[go]ham19 a[spi] aña[ti]///(*rthiga parivrajaga . . . )

v3. (* . . . Anathapiḍada graha)///[pa]ti [e]dad avoci vyagrida kheto grahapati etehi parivrajagehi yathaspagadriṭhiga20 atha [vya]garohi kidriṣṭhiyo tva ///

9-2

r2. (* . . . ya kho) /// [va]na ki ci21 bhuto saḱr̥to praticyasamuparno tam anico ya anica ta dukho ya d[u]///(*kho . . . )

r3. (* . . . yo)///[p]i22 aya pari(*vra)‍[ja]go23 evam aha aśaśvato logo atago24 anata ◦ ta jivo ◦ ta śari///(*ro . . . )

v1. (* . . . para) /// mararno25 bh[oti na]26 ca bh[u]ti na ca bhoti na nu bh[u]ti tadagato para marano27 idam eva /// (*saco mokham año . . . )

v2. (* . . . upa)///[r]‍(*n)o28 paraghoṣapracyago ya kho vana ki ci29 praticasamuparno tam anico ya a///(*nica . . . )

9-3

r2. (* . . . ya kho) /// [va]na ki ci30 bhuto saḱr̥to praticyasa[mu]///(*parno tam anico ya anica ta dukho . . . )

r3. /// dreṣṭhavya tasya ca darśanaya sa[kṣi]///(*kriyae . . . )

v1. (* . . . tu)///[ṣni]bhuda makabhuda prasthakadha adho///(*mukha . . . )

v2. (* . . . vi)///ditva uṭ́haya m asanato prakami ye[na] /// (*bhagava . . . )

10

r1. /// [bha]gavato pada vadi///(*tva . . . )

r2. /// ? + + + + (*prati)///[s]‍(*evitu d)‍[uravisabhavana U]pali rañavanapra[sta]///(*na . . . )

r3. (* . . . sa)///[gha] te Upali vi[hara]to phaṣo bha[vi]ṣyati dvetiyaga [pi Upa]///(*li . . . )

v1. (* . . . Upa)///[li] ti viha[ra]to phaṣ[o bha]viṣyati ◦ yo Upali eva mañe[ya a]haṃ ///

v2. (* . . . upi)///[lava ya tada kis]‍(*ya) [hedu] harati Upali ? ///

v3. /// ? rayaniyo vaso ? ///

11-1

r1. /// ? ? + [mri]da u paneti a[pr]. ?

r2. /// [v]iharati Śuśumaragi[r]‍(*e) ///

v2. /// (*dr)‍[o]niya31 nibadho samana [yava]///(*sa32 . . . )

v3. /// ma [e]vam evo iśegacu p[u]r[u]///(*ṣakhaḍuko . . . )

11-2

r1. /// [y]o na pridhiv[i] n[iśrayo j̄]ayati na avo n[i]śrayo j̄ayati na teyo [ni]///(*śrayo j̄ayati . . . )

r2. (* . . . neva)///sañanaasañayadano33 na ima logo niśrayo j̄ayati n[a pa]///(*ralogo . . . )

v2. /// na niśrayo j̄ayati kada j̄ayi bhate bhadre puruṣayani[yo] ///

v3. (* . . . na nevasañanaasañayada)///n[o]34 niśrayo j̄ayati (*na) ima logo na paralogo ya pi ta dri[ṭha] ///

12-1

v2. (* . . . (a) + + + + + + + + (b) + + + + + + + + (c) vija)‐​

12-2

r1. caranasaparno (d) so śreṭho d[e]vamanuṣyana idam a[va]///(*ci . . . me)‐​

r2. traya bhikṣava cetovimutiye asevita[e] /// (* . . . ekada)‐​

v1. śa phala ekadaśa anuśasa pratikakṣida[v]ya [ka]///(*dare . . . )

v2. bhavati devadasya rakṣati śastrasya na kramati [vi]///(*ṣa . . . )

M. /// [10]

13

r1. /// ? ekamata niṣarno ///

r2. /// ? Anadasya aroceti [e] ///

v1. /// .iṣidavya tada kisya [he]///(*du . . . )

v2. /// [m A]nado yena bhagava ///

14

a1. /// ? ? ? di ◦ ya ? ///

a2. /// 4 1 1 ∈ idri ///

b1. /// [ṣ]. udago ? ///

b2. /// [d].[śi]do ◦ yatha ///

Source: Jantrasrisalai+ 2016
SB (20170815); Jantrasrisalai et al. 2016: nanu
SB (20170713); Jantrasrisalai, Lenz, Lin & Salomon 2016: so spi
SB (20170713); Jantrasrisalai, Lenz, Lin & Salomon 2016: [yav]
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: (*ki)m asivatea
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: dh.rm
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: naheva
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: bhagavatapratisaran
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: kidriṭhigo sya
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: [s].[dh]. [bh]. .[e]
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: (*ani)[c].sañapa[ric](*ito)
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: nahi
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: (*aśu)[bh].sañapari[c](*ito)
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: kidriṭhiga s[y]a
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: (*yo) [p]i
SB (20181101); Jantrasrisalai et al. 2016: [pañu]tara
SB (20181101); Jantrasrisalai et al. 2016: (*para)mararno
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: (*sañapari)cito [pa](*hanasañaparicito)
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: ki[dri](*ṭhigo si)
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: pari(*vra)‍[j].go
SB (20181101); Jantrasrisalai et al. 2016: paramarano
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: paramarano
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: ata ⟨*lo⟩go
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: paramarana
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: [n]
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: eva[dri]ṭhi[go] ham
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: kici
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: yathaspaga driṭhiga
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: kici
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: kici
SB (20181031); Jantrasrisalai et al. 2016: /// [r](*n)o
SB (20190507); Jantrasrisalai, Lenz, Lin and Salomon 2016: [y].[va](*sa)
SB (20190507); Jantrasrisalai, Lenz, Lin and Salomon 2016: (*na)sañanaasañayadano
SB (20190507); Jantrasrisalai, Lenz, Lin and Salomon 2016: (*nasañanaasañayada)n[o]
SB (20190507); Jantrasrisalai, Lenz, Lin and Salomon 2016: (*d)[o]niya


Off
busy